Learning Theory – 13.07.2009, 16:00-18:00ч.

доц. д-р Бинев, Петър, Университет на Южна Каролина

Лектор: доц. д-р Бинев, Петър, Университет на Южна Каролина

доц. д-р Бинев, Петър

Петър Бинев е истински глобален учен. Той започва своята научна кариера в Софийски университет – ФМИ, с магистратура в oбластта на приближенията с рационални функции и докторат по математика в областта на сплайн-интерполациите. Преподавал е в университетите в South Florida, Duisburg, Greenwich, София и
Велико Търново, а от 10 години е професор в Интердисциплинарния Математически Институт на Университета на Южна Каролина. Научните му интереси са в областта на нелинейната теория на апроксимациите, числените методи за ЧДУ, обработката на повърхнини и изображения, теорията на опознаването (learning theory) и мултирезолюционния анализ.

Кога: 13 юли 2009 (понеделник), 16:00-18:00ч.

Къде: ФМИ, бул. Джеймс Баучер 5, зала Мусала
Вход: свободен

Кратко съдържание:

Learning Theory (LT) няма добър превод на български. Най-точно би било да се нарече теория на познанието, но този термин се ползва отдавна за нещо съвсем различно. Learning Theory има за цел да намира зависимостите в получените данни от наблюдаване на даден феномен (най-често в медицината, икономиката и не на последно място – науката) и с голяма степен на сигурност предсказва какво ще се случи при нови ситуации. Особеното в сравнение с другите подходи, е че не се правят абсолютно никакви предварителни предположения за това какво е разпределението на данните или какви свойства има грешката при събиране на данните. Резултатите са във формата на приближение с вероятност много близка до 1 и се базират на факта, че стойността на всеки параметър, определящ приближението е получен на основата на достатъчно данни. Това означава, че намирането на връзката между количеството на данните и броя на тези параметри е ключов въпрос. Научните методи в LT се изграждат на базата на идеи от статистиката и теорията на апроксимациите. Лекцията има за цел да даде най-обща представа за LT и да покаже конкретни примери, в които тя се прилага.

Тази лекция се провежда като част от проект финансиран от Фонд „Научни изследвания” на Република България – „Изследване на автоматизирани трансформации на приложения за създаване на интелигентна среда за софтуерни разработки” с партньори ФМИ и Мусала Софт.

Обратна Връзка:

Поредната лекция от Академията за ИТ лидери се проведе на 13.07.2009 в зала Мусала на ФМИ. Доц. д-р Бинев заинтригува присъстващата аудитория с дълбоките си научни познания в областта на математическия анализ, както и с пряката връзка на теорията с решаването на съвсем конкретни практически проблеми. Лекцията предизвика доста въпроси сред аудиторията, които продължиха дори след края на самата презентация. А на въпроса: „Може ли да изчислим какво ще е времето след 50 години”, доц. Бинев отговори: „Това е ще отнеме толкова дълго, че по-добре да почакаме”.

Постер:Poster